Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İlgili Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İlgili Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatı bulunan Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (Dernek) olarak, kişisel veriler ve kişisel verilerin gizliliği ile güvenliğinizi ciddi ölçüde önemsiyoruz. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizi KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarına uygun olarak işlemek ve muhafaza etmek için gerekli güvenlik tedbirlerini en üst seviyede uygulamaya çalışıyoruz. 

Bu amaçla KVKK’nın 10.maddesinde belirtilen veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla  kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, hangi amaçla ve kimlere aktarılacağı, veri işleme yöntemi, hukuki sebepleri ve haklarınıza ilişkin olarak sizi aydınlatmak istiyoruz. 

1- Kanun Kapsamında Genel Tanımlar 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

Veri Sorumlusu:Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 

Kişisel Verinin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder. 

2- Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Dayanağı 

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği olarak, kurumumuza yaptığınız iş, gönüllülük, üyelik başvurularınız,  hibe programı başvurularınız, hukuki destek başvurularınız, bülten abonelik başvurularınız, etkinlik ve  çalışmalara ilişkin kayıt başvurularınız, derneğe fiziki olarak ve/veya telefon üzerinden yaptığınız görüşmeler sonucunda ve /veya e-posta yoluyla verdiğiniz kişisel bilgileriniz ve bizimle dijital veya yüz yüze ortamlarda yaptığınız görüşmelerde beyan ettiğiniz kişisel verilerinizin yazılı ve dijital ortamlarda toplanmakta ve işlenmektedir. 

Bu kapsamda bize aktardığınız bilgileriniz başvuru amacınıza uygun olarak sizinle iletişime geçmek ve başvurunuzun amacını gerçekleştirmek, yürütülen iş kapsamında sürece ilişkin bilgi vermek, koordinasyonu sağlamak, iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 

Derneğimize yaptığınız iş ve/veya gönüllülük başvurularınız sırasında bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz açık bir iş ve/veya gönüllülük pozisyonu olması durumunda sizlerle irtibata geçmek, sürece ilişkin bilgi vermek amacıyla saklanmaktadır. 

Dernek tarafından çıkarılan bültene abone olmanız ve etkinliklere kayıt yaptırmanız durumunda güncel bülten ve etkinliklerden haberdar olmanız amacıyla size mail göndermek amacıyla saklanmaktadır. Etkinliklere kayıt sırasında tarafınızdan etkinliklerden haberdar olma istediğiniz ayrıca sorulmakla birlikte kayıt esnasında olumsuz kararınız neticesinde tarafınıza güncel etkinliklerin bildirimi yapılmamaktadır. 

Derneğimiz ile yaptığınız danışmanlık, uzmanlık, çevirmenlik, ajans, avukatlık, acente vb. hizmet sözleşmesi gereği tarafımıza bildirdiğiniz kişisel verileriniz, daha sonra ortaya çıkabilecek çalışmalarda birlikte çalışmanın değerlendirilmesi amacıyla saklanmaktadır. 

Derneğimiz ile birlikte yürüttüğünüz projeler kapsamında, projelerin çalışmalarının sürdürülebilmesi, sürece ilişkin bilgi vermek amacıyla kişisel verileriniz saklanmaktadır. 

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği olarak, dernek tüzüğünde  belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışma ve faaliyetlerin yürütülmesi, veri kayıplarının önüne geçmek için kopyalanması/yedekleme yapılması amacıyla verileriniz saklanmaktadır. 

Kişisel verileriniz; Anayasa, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Ceza Kanunu,Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik,Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan rehberler ve ilke kararlar başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun, yasal mevzuat doğrultusunda işlenmektedir. 

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği olarak, yapılan işin gereği kadar kişisel bilginizi almaya dikkat etmekte, KVKK’nın belirlediği; 

Bizimle paylaştığınız iletişim bilgilerinizi, izinlerinizi ve kişisel verilerinizin kullanılmasına dair verdiğiniz açık rızanızı geri alabilir, güncelleyebilir ve sizinle iletişimimizi kesmemizi bize iletebilirsiniz. 

3- Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler 

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, kişisel verilerinizin uluslararası sözleşmelerle ve Anayasa ile güvence altına alındığını; birçok temel hak ve özgürlükle bağlantılı olduğunu bilerek, insan hakları savunuculuğu hassasiyeti ve ciddiyetiyle davranır. Kişisel verilerinize yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesi gibi risklerin gerçekleşmemesi adına  gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alır. 

Dernek bu kapsamda, kurumsal politikalar oluşturur, çalışanlarına yönelik kişisel verilerin korunması ve gizliliğine ilişkin eğitimler ve farkındalık çalışmalarında bulunur, yapılan çalışmalar gereği imzalanan sözleşmelerde kişisel verilerin güvenliği ve gizliliğine riayet eder. Bununla birlikte Dernek, kişisel verilerinizi korumak ve gizli tutmak amacıyla dijital güvenliğe dikkat eder; şifreleme, çift duvarlı koruma, güvenlik duvarları, güncel anti virüs sistemlerini kullanmaya özen gösterir. 

Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen, kişisel verilerinizin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, söz konusu durum Kişisel Verileri Koruma Kurumuna ve size derhal bildirilir. 

 1. Kanun Kapsamında İlgilinin Rızasını Gerektirmeyen Haller

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrası gereği, aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, kurumuz ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verileri işlemesi mümkündür: 

5- Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

Veri sorumlusu olarak bizden, kişisel verilerinizle ilgili olarak KVKK’nın 11. maddesi gereği, 

6- Veri Sahibi Olarak Haklarınızın Kullanılması  

Veri sorumlusu olarak Derneğimize, KVKK’nın 13. Maddesi gereğince, kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda “Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form’’u doldurarak ıslak imzalı kopyasını; 

 1. Bize daha önce bildirdiğiniz kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle e-postanın konu kısmına ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi’’ yazılarak ‘’güvenli elektronik imza’’ ile imzalanarak  info@esithaklar.org  veya esithaklar@gmail.com kayıtlı elektronik posta (KEP) adreslerimize e-posta ile, 
 1. Noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü postayla, zarfın/tebligatın üzerine ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi’’ yazarak Gümüşsuyu Mh. Ağa Çırağı Sokak, Pamir Apt. No:7/1  Beyoğlu/İstanbul adresine  göndererek  veya 
 1. Bizzat kendiniz, kurumumuzun Gümüşsuyu Mh. Ağa Çırağı Sokak, Pamir Apt. No:7/1 Beyoğlu/İstanbul adresine  gelerek iş bu başvuru formu ile birlikte kimliğinizi teşvik edici belge ile başvuruda bulunabilirsiniz. 

Başvurunuz üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilmiş ise kişi adına noter aracılığıyla çıkarılmış özel vekaletnamenin başvuru talebine eklenmesi gerekmektedir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sahip olduğunuz haklara KVKK’nın 11. maddesi ve başvuru sürecine ilişkin detaylara www.kvkk.com adresinden Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’den ulaşabilirsiniz. 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin kurumumuz için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan talep edilebilir.  

7- Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarılma Amacı 

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği olarak, bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde, ihtiyaç duyulan işin niteliği ile sınırlı olmak kaydıyla Dernek Tüzüğünde yer alan amaçları yerine getirmek amacıyla Dernek’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; 

Proje ortaklarına, alt hibecilere, denetçi, dernek ile hizmet sözleşmesi kapsamında çalışan tedarikçi, acente, danışman, ajans, çevirmen, mali müşavir gibi üçüncü kişiler ile kanunen yetkili kamu kurumlarına, icra ve yargı makamları, yasal takip süreçleriyle ilgili zorunlu kişi ve kurumlara, kanunen yetkili kişi ve kurumlara aktarılabilecektir. 

Bununla birlikte Dernek olarak yürüttüğümüz projeler kapsamında merkezi yurtdışında bulunan fon verici kuruluşlara yürütülen işin mahiyetiyle sınırlı olmak kaydıyla kişisel verileriniz aktarılabilecektir. 

Kişisel Verilerinizin yurt dışına aktarımı ancak;  

Ayrıca, dijital ortamlarda yapılan eğitim, toplantı, konferans, panel ve görüşme amacıyla kullanılan yazılımların birçoğu internet ortamında hizmet sağlayıcılar aracılığıyla verilmektedir. Bu yazılımlara ait veri merkezleri, çoğunlukla yurt dışında olduğundan bu yazılımların kullanılması sebebiyle yurt dışına veri aktarımı söz konusu olabilmektedir. 

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği resmi web sitesi, www.esithaklar.org, kullanıcıların siteyi nasıl kullandığını takip etmek, site faaliyetleriyle ilgili raporlama yapabilmek ve bu doğrultuda siteyi yetkinleştirmek için Google Analytics aracılığıyla çerezler kullanır. Google, bu bilgileri kendi adına işleyecek üçüncü taraflara da aktarabilmektedir. Google IP adresinizi, Google tarafından tutulan başka verilerle de birleştirebilir. www.esithaklar.org web sitemizi kullanarak, yukarıdaki amaçlarla Google tarafından verilerinizin işlenmesine izin vermiş olmaktasınız. 

İnternet tarayıcınızı bilgisayarınıza çerez kaydedilmek istendiğinde sizi uyarması veya çerezleri kaydetmemesi yönünde ayarlayabilirsiniz. Bu takdirde sitenin fonksiyonlarının kısmen veya tamamen işlevsiz hale gelebileceğini bilgilerinize sunarız. 

Kapat
Yazı Boyutu
A-
A+
Okunabilir Yazı Tipi
Kontrast
Renk Seç
Bağlantıların Altını Çiz
Bağlantıları Vurgula
Çerezleri Temizle
Gri Tonlama
Renkleri Ters Çevir
Animasyonları Kaldır
Stilleri kaldır
Sesli Asistan

Sesli Komut

 • 1. ana sayfaya git.
 • 2. kütüphaneye git.
 • 3. iletişime git.
 • 4. proje hakkında.
 • 5. danışma kurulu.
 • 6. proje paydaşları.
 • 7. duyurular.
 • 8. etkinlikler.
 • 9. basında biz.