Duyurular

Çeviri Kitaplığı - BM İnsan Hakları Komitesi - Bellini v. İtalya

Çeviri Kitaplığı - BM İnsan Hakları Komitesi - Bellini v. İtalya

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) tarafından “Dezavantajlı Grupların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında sivil toplum çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla dezavantajlı grupların taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler Komite kararları ve ilgili diğer kaynakların Türkçe literatüre kazandırılması amaçlanmaktadır.
 
Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi'nin 51/2018 sayılı başvuruya ilişkin kararı alana katkı sağlayacağı umuduyla Türkçe'ye çevrilmiştir.  Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi'nin 51/2018 sayılı başvuruya ilişkin kararı engelli bir kişinin annesine sosyal güvenlik sağlanamamasıyla ilgilidir. Başvuranın herhangi bir engelliliği olmamasına rağmen Komite, aile bakıcılarının önemini ve devletin ailelere yardım etme yükümlülüğünü vurgulayarak davayı kabul edilebilir bulmuştur. Komite ayrıca 5. maddenin “dernek ayrımcılığını” kapsadığını belirtmiştir. Karara linkten ulaşabilirsiniz

Çeviri Kitaplığı - BM İnsan Hakları Komitesi - Krikkerik v. Rusya

Çeviri Kitaplığı - BM İnsan Hakları Komitesi - Krikkerik v. Rusya

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) tarafından “Dezavantajlı Grupların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında sivil toplum çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla dezavantajlı grupların taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler Komite kararları ve ilgili diğer kaynakların Türkçe literatüre kazandırılması amaçlanmaktadır.   Bu kapsamda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin 2992/2017 sayılı başvuruya ilişkin kararı alana katkı sağlayacağı umuduyla Türkçe'ye çevrilmiştir.  Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin 2992/2017 sayılı başvuruya ilişkin kararda Komite bir onur etkinliği sırasında karşıt göstericilerin başvurana yönelik şiddetli saldırılarına değinmiştir. Yetkililerin tehditlerin farkında olmalarına rağmen başvurucunun güvenliğini garanti altına alacak tedbirleri almadıklarını ve etkili bir soruşturma yürütmedikleri tespit edilmiştir. Komite'ye göre bu olayın nefret suçu olarak sınıflandırılmaması, LGBT bireyleri ayrımcılıktan koruyacak açık bir yasal dayanağın bulunmamasından kaynaklanıyor.

Çeviri Kitaplığı - BM İnsan Hakları Komitesi - Taylor v. Yeni Zelanda

Çeviri Kitaplığı - BM İnsan Hakları Komitesi - Taylor v. Yeni Zelanda

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) tarafından “Dezavantajlı Grupların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında sivil toplum çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla dezavantajlı grupların taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler Komite kararları ve ilgili diğer kaynakların Türkçe literatüre kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin 3666/2019 sayılı başvuruya ilişkin kararı alana katkı sağlayacağı umuduyla Türkçe'ye çevrilmiştir.  Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin 3666/2019 sayılı başvuruyla ilgili olarak  mahkumların cezai mahkumiyetleri nedeniyle otomatik olarak haklarından mahrum bırakılması konusuna odaklanan Taylor v. Yeni Zelanda kararında başvuranların oy kullanma hakkının ihlal edildiğine karar verilmiş ve haklardan mahrum bırakmanın ek ve ayrı bir ceza olduğunu ve suçun niteliği ile haklardan mahrum bırakma eylemi arasında makul bir bağlantı bulunmadığını belirtmiştir. Kararın çevirisine linkten ulaşabilirsiniz.

Çeviri Kitaplığı - Kurumsal Irkçılıkla Mücadele: Eşitlik Kurumlarının Potansiyelini Gerçekleştirmek

Çeviri Kitaplığı - Kurumsal Irkçılıkla Mücadele: Eşitlik Kurumlarının Potansiyelini Gerçekleştirmek

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen “Dezavantajlı Grupların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında sivil toplum çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Equinet tarafından hazırlanan Kurumsal Irkçılıkla Mücadele: Eşitlik Kurumlarının Potansiyelini Gerçekleştirmek gayri resmi çeviri ile Türkçe’ye kazandırılmıştır.

Kamu Denetçiliği Kurumunun Çocuk İzlem Merkezleri Hakkındaki Kararının Analizi Yayında!

Kamu Denetçiliği Kurumunun Çocuk İzlem Merkezleri Hakkındaki Kararının Analizi Yayında!

Av. Selmin Cansu Demir tarafından kaleme alınan bu çalışma, her ne kadar tavsiye ile sonuçlanan tek bir KDK kararının incelenmesinden ibaret olsa da raporda ayrıntılı açıklanan standartlar ışığında, KDK’nin araştırma, değerlendirme ve karar süreçlerine odaklanarak; kurumun dezavantajlı grupların adalete erişimine etkisini ve çocuklarla ilgili kamu politikası oluşturulmasına katkı sunabilecek önemli bir fırsatı nasıl kullandığını göstermeyi amaçlamaktadır.

Uluslararası Adalete Erişim Konferansı Kitabı Yayında!

Uluslararası Adalete Erişim Konferansı Kitabı Yayında!

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği tarafından Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen STÖ’lerin dezavantajlı grupların adalete erişiminin geliştirilmesindeki kolaylaştırıcı rollerinin güçlendirilmesi, dezavantajlı grupların adalete erişiminin sağlanması için diğer paydaşlarla ilişki ve işbirliklerini arttırılması hedeflenmektedir. 22-23 Ekim tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Uluslararası Adalete Erişim Konferansı, farklı gruplar bakımından bariyerleri konuşmak, farklı ülkelerdeki deneyimleri adalete eşit erişim bağlamında tartışmak amacıyla düzenlenmiştir. Konferansta yapılan sunumlardan oluşturduğumuz bu yayının hem sivil toplumun çalışmaları için hem de akademik çalışmalar için kaynak olmasını umuyoruz.

Ulusal ve Uluslararası Mekanizmaların Kullanımı Eğitimi

Ulusal ve Uluslararası Mekanizmaların Kullanımı Eğitimi

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) tarafından “Dezavantajlı Grupların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında 17-18 Aralık 2022 tarihlerinde Mardin'de sivil toplum örgütü temsilcileri ve avukatlara yönelik “Ulusal ve Uluslarası Mekanizmaların Kullanımı Eğitimi” düzenlenecektir. Eğitim projenin beş pilot ilinde (Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır ve Mardin) hak temelli çalışmalar yürüten 30 sivil toplum örgütü temsilcisi ve avukatın katılımıyla ve Doç. Dr. Ulaş KARAN tarafından gerçekleşecektir.

KARAR ANALİZ ATÖLYESİ

KARAR ANALİZ ATÖLYESİ

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi, Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) işbirliğinde “Dezavantajlı Grupların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde avukat ve stajyer avukatlara yönelik “Karar Analiz Atölyesi” düzenleyecektir. Katılmak isteyen avukat ve stajyer avukatların 7 Haziran tarihine kadar Başvuru Formunu doldurmuş olmaları gerekmektedir. Karar Analiz Atölyesi, baroların ve avukatların, dezavantajlı grupların (kadınlar, etnik ve/veya dini azınlıklar, mülteciler, engelliler, LGBTİ+lar vb.) adalete erişiminin güçlenmesi için etkili başvuru ve savunuculuk yapabilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda açılan davalar ve verilen kararlar analiz edilerek, adalete erişimi sağlayacak etkili yollar ve pratik bilgiler paylaşılacaktır. Dezavantajlı grupların adalete erişiminin önündeki engellerin çözümünde insan hakları avukatlarının yeri, sınırlılıklar ve çözüm için yeni yöntemler gibi konuların da tartışmaya açılacağı Atölye’nin moderasyonu Doç. Dr. Çiğdem Sever ve Av. Dr. Kasım Akbaş tarafından yapılacaktır. Dezavantajlı Grupların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi, baroların, insan hakları avukatlarının, sivil toplum örgütlerinin (STÖ) ve ilgili kurumların dezavantajlı grupların adalete erişimde yaşadığı problemlere çözüm üretme konusunda işbirliklerini arttırmak üzere beş pilot ilde (Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır ve Mardin) yürütülmektedir. İki yıl sürecek olan proje izleme ve raporlama, veri toplama çalıştayları, ulusal ve uluslararası mekanizmaların etkili kullanılmasına yönelik seminerler ve uluslararası konferansla devam edecektir. Program aynı zamanda, hukuki destek vermek için avukatların alt hibe yoluyla uygun görülen STÖ’lerle eşleştirilerek, işbirliklerinin güçlenmesine de olanak sağlayacaktır. Başvuru ve katılımla ilgili detaylar: “Karar Analiz Atölyesi” İstanbul Barosu'na bağlı, tercihen mesleğinin ilk 5 yılında olan ve ilgili komisyonlarda (İnsan hakları merkezi/komisyonu, kadın hakları, çocuk hakları, LGBTİ+, mülteci/göçmen hakları, engelli hakları vb.) görev alan avukatlar ile sivil toplum örgütlerine destek sağlayan avukatlar ve stajyer avukatları kapsamaktadır. Atölyeye katılmak isteyen avukatların 7 Haziran 2022, saat 12:00’a kadar Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir. Pandemi koşulları nedeniyle katılım 30 kişi ile sınırlı olup, başvuruların beklenen sayıdan fazla olması durumunda belirtilen tercih kriterleri ve çalışma alanları göz önünde bulundurulacaktır. Projemizin nihai hedefi olan dezavantajlı grupların adalete erişiminin sağlanması ve ayrımsız bir toplum için yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

Kapat
Yazı Boyutu
A-
A+
Okunabilir Yazı Tipi
Kontrast
Renk Seç
Bağlantıların Altını Çiz
Bağlantıları Vurgula
Çerezleri Temizle
Gri Tonlama
Renkleri Ters Çevir
Animasyonları Kaldır
Stilleri kaldır
Sesli Asistan

Sesli Komut

 • 1. ana sayfaya git.
 • 2. kütüphaneye git.
 • 3. iletişime git.
 • 4. proje hakkında.
 • 5. danışma kurulu.
 • 6. proje paydaşları.
 • 7. duyurular.
 • 8. etkinlikler.
 • 9. basında biz.